چند روز پیش


بالای پشتِ بام دیدمش


داشت  کفتر بازی می کرد


معلوم بود


جَلدِ بامِ خدا نبود


من امروز با او به پشتِ بام رفتم


و کفترها را کُشتم.